Main Stem & Side Stem Tees (MST & SST)

Main Stem & Side Stem Tees (MST & SST)

ItemDescription
EZW-4MST4EZ Main Stem Tee 1/4” TUBE X 1/4” Stem Middle
EZW-6MST6EZ Main Stem Tee 3/8” TUBE X 3/8” Stem Middle
EEZW-4SST4EZ Side Stem Tee 1/4” TUBE X 1/4” Stem Side
EZW-6SST6EZ Side Stem Tee 3/8” TUBE X 3/8” Stem Side