Fleck 2900S Control Valves

Fleck 2900S Control Valves:

ItemDescription
FLK-2900SM200-1102900S Valve, 2″ Mech Meter, 110V, 1710 BV, Specify DLFC & BLFC
FLK-2900STC200-1102900S Valve, 2″ 12-Day TC Soft, 110V, 1710 BV, Specify DLFC & BLFC
FLK-2900SBW200-1102900S Valve, 2″ 12-Day Backwash, 110V, Specify DLFC
FLK-2900SM24-NXT2900S Valve, 2″ Turbine Meter, 24V, NXT Controller, 1710 BV, Specify DLFC & BLFC
FLK-2900SM24-NXT-NO2900S Valve, 2″ Turbine Meter, 24V, NXT Controller, No Hard Water Bp, 1710 BV, Specify DLFC & BLFC
FLK-2900STC24-NXT2900S Valve, 2″ 12-Day TC, 24V, NXT Controller, 1710 BV, Specify DLFC & BLFC
FLK-2900SBW24-NXT2900S Valve, 2″ 12-Day Backwash, 24V, NXT Controller, Specify DLFC