Fixed Elbows JACO

FIXED ELBOWS (40XX & 45XX)

ITEM #DESCRIPTION
JCO-40421/4" X 1/8" NPTM FIXED MALE ELBOW, JACO STYLE W/ NUT
JCO-40441/4" X 1/4" NPTM FIXED MALE ELBOW, JACO STYLE W/ NUT
JCO-40461/4" X 3/8" NPTM FIXED MALE ELBOW, JACO STYLE W/ NUT
JCO-40643/8" X 1/4" NPTM FIXED MALE ELBOW, JACO STYLE W/ NUT
JCO-40663/8" X 3/8" NPTM FIXED MALE ELBOW, JACO STYLE W/ NUT
JCO-45421/4" X 1/8" NPTF FEMALE ELBOW, JACO STYLE W/ NUT
JCO-45441/4" X 1/4" NPTF FEMALE ELBOW, JACO STYLE W/ NUT