Fixed Elbows (40XX & 45XX)

Fixed Elbows (40XX & 45XX)

ItemDescription
JCO-4042¼” X ⅛” NPTM Fixed Male Elbow, JCO Style with Nut
JCO-4044¼” X ¼” NPTM Fixed Male Elbow, JCO Style with Nut
JCO-4046¼” X ⅜” NPTM Fixed Male Elbow, JCO Style with Nut
JCO-4064⅜” X ¼” NPTM Fixed Male Elbow, JCO Style with Nut
JCO-4066⅜” X ⅜” NPTM Fixed Male Elbow, JCO Style with Nut
JCO-4542¼” X ⅜” NPTF Female Elbow, JCO Style with Nut
JCO-4544¼” X ⅜” NPTF Female Elbow, JCO Style with Nut